top of page

תקנון השימוש באתר

1. כללי

1.1 האתר מופעל ע"י חברת Pakbez עוסק רשום בהולנד מספר 62925849, מנהליה ו/או עובדיה ו/או מי מטעמה (להלן "החברה").

1.2 האתר הינו אתר תדמית ותוכן הכולל גם חנות לרכישות מקוונות של תכנית ייעוץ ומוצרים דיגיטליים.

1.3 השימוש באתר הינו בכפוף לתקנון זה ובהתאם להוראותיו.

1.4 שימוש באתר מהווה הסכמתך לתנאי תקנון זה.

1.5 התקנון מנוסח בלשון זכר אך תקף לשני המינים בצורה שווה.

 

2. התחייבות המשתמש

2.1 בעשותך שימוש באתר הנך מצהיר כי הובא לידיעתך כל המידע הדרוש לשם שימוש באתר ו/או בשירותי המידע והתוכן הניתנים באתר ו/או באמצעותו.

2.2 בנוסף לאמור לעיל, הנך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

2.2.1 הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע או להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומר ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה.

2.2.2 הפצת דואר זבל לשרתי האתר או הצפתם בכל דואר אחר.

2.2.3 פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או בכל זכות אחרת המצויה באתר זה.

2.2.4 הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר, או כחלק מאתר אחר, ללא הסכמה מראש ובכתב של החברה.

2.2.5 שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית ו/או פוגענית.

 

3. רכישת ייעוץ ותכנון טיול 

3.1 התשלום לייעוץ נעשה באופן מלא ומראש באמצעות Paypal או כרטיס אשראי.

3.2 מחירי הייעוץ והמוצרים הדיגיטליים מוצגים ביורו בלבד ואינם כולל מע"מ משום שהחברה רשומה בהולנד.

3.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות לכל שימוש בלתי מורשה, שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה ע"י צד שלישי באמצעי התשלום בו נעשה שימוש לשם ביצוע התשלום עבור הייעוץ ו/או המוצרים הדיגיטליים.

3.4 לקוח שיבטל את רכישתו מכל סיבה שהיא, לא יהא זכאי לכל החזר כספי בגין מחיר הייעוץ ו/או המוצר הדיגיטלי, בין אם שולם ובין אם לאו, למעט במקרים המפורטים להלן:

3.4.1  בהתקיים נסיבות חריגות ובלתי צפויות, אשר לא ניתן היה לצפותן מראש, המונעות מהלקוח שימוש במוצר הדיגיטלי ו/או הייעוץ , לאחר הצגת האישורים המתאימים ובכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

3.5 הוראות נוספות באשר לשימוש בייעוץ ו/או מוצר דיגיטלי

3.5.1 השימוש בחומרים שנרכשו הינו לשימושם האישי של המשתתפים לצרכים של כל משתתף בפני עצמו, ואין לעשות בהם כל שימוש מסחרי אל מול צדדים שלישיים.

3.5.2 החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, על חומרי המוצרים הדיגיטליים והייעוץ והתכנים המועברים בהם. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את כל התכנים, המפות והמסלולים הניתנים.

3.5.3 אין להעתיק, לפרסם, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהמוצרים הדיגיטליים ו/או הייעוץ ו/או מהתכנים המופיעים בו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

3.5.4 ההרשמה לקבלת מתנה חינמית באתר משמעה הסכמה להצטרף לרשימת הדיוור של החברה, ולקבל באמצעותה תכנים פרסומיים ושיווקיים בדבר מוצרים עתידיים, מבצעים ותכנים נוספים. הסרה מהדיוור ניתן לבצע בכל עת באופן אוטומטי באמצעות הקישור להסרה המצורף לכל פרסום.

3.6 הגבלת אחריות

3.6.1 מובהר בזאת כי תכני המוצרים הדיגיטליים ו/או הייעוץ מועברים ע"פ מיטב הבנתה, ידיעותיה וניסיונה של החברה. החברה אינה אחראית לכל פעולה שתינקט ע"י המשתתפים ו/או לכל פרשנות שתינתן על-ידם לתכנים המועברים במוצרים הדיגיטליים ו/או בייעוץ. כל פעולה של לקוח בהסתמכו על התכנים מוצרים הדיגיטליים ו/או הייעוץ הינה על דעתו ואחריותו הבלעדית.

4. פרטיות ושמירת סודיות

4.1 החברה עושה מאמץ סביר על מנת לשמור על סודיות פרטי המשתמשים באתר, על התכנים והמידע המועברים ע"י המשתמשים בזמן השימוש באתר, וכן על מידע שנאסף אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על משתמש"), אשר עשוי לכלול את העמודים באתר בהם ביקרת, משך הצפייה בכל עמוד, מיקומך הגיאוגרפי ונתוני כתובת האינטרנט שבאמצעותה גלשת באתר וכיוצ"ב.

4.2 החברה תהיה רשאית להשתמש במידע על משתמשים לצרכים פנימיים בלבד, כגון ניתוח מידע מצרפי בדבר דפוסי רכישה והתנהגות של משתמשים ו/או ספקים, ולצרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וכן לצרכים שיווקיים לרבות באמצעות עוגיות (Cookies), פיקסל של פייסבוק, גוגל אנליטיקס ועוד.

4.3 קבצי "עוגיות" (Cookies) הינם קבצים הנוצרים על ידי המכשיר ממנו גלשתם לאתר הכוללים מידע בדבר דפוסי הגלישה שלכם באתר. כל משתמש יכול להגדיר מחדש את הדפדפן שלו כך שיסרב לכל ה-cookies או שיתריע על cookies שנשלחים אליו.

4.4 החברה עושה מאמץ סביר לאבטח את המידע המכיל פרטי המשתמשים הרשומים, באמצעים הטכנולוגיים העומדים לרשותה. יחד עם זאת, החברה אינה יכולה להבטיח חוסן מוחלט מפני חדירה של גורמים שלישיים למידע האגור בחשבונות החברה – חשבונות המצויים על שרתי מידע בענן של ספקי אחסון חיצוניים ו/או על גבי מחשבי החברה במקרה כאמור לא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי החברה.

5. קניין רוחני

5.1 החברה הינה בעלת זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים באתר ובתכנים הכלולים בו. זכויות היוצרים יכללו, בין היתר, את העיצוב הגרפי של האתר, מבנה האתר, מרכיבי האתר והטקסטים המופיעים באתר ושם האתר.

5.2. התכנים והמוצרים המופיעים באתר נועדו לשימוש פרטי ואישי בלבד וכל שימוש מסחרי בהם ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של החברה הינו אסור.

5.3. אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשכפל, לשנות, לעבד, למכור, להציג בפומבי, בשלמות ו/או כל חלק מהאתר ו/או מהתכנים המופיעים בו ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של החברה.

bottom of page